Umairoh, sherly U. . “ANALISIS SEMIOTIKA CHARLES MORRIS DALAM LAGU SAYYIDI AR-RAIS KARYA HAMA MESHARY HAMADA”. Majalah Ilmiah Tabuah: Ta`limat, Budaya, Agama Dan Humaniora, vol. 26, no. 1, May 2022, pp. 40-47, doi:10.37108/tabuah.v26i1.683.