Umairoh, sherly U. . (2022) “ANALISIS SEMIOTIKA CHARLES MORRIS DALAM LAGU SAYYIDI AR-RAIS KARYA HAMA MESHARY HAMADA”, Majalah Ilmiah Tabuah: Ta`limat, Budaya, Agama dan Humaniora, 26(1), pp. 40–47. doi: 10.37108/tabuah.v26i1.683.