Umairoh, sherly Ulfa. 2022. “ANALISIS SEMIOTIKA CHARLES MORRIS DALAM LAGU SAYYIDI AR-RAIS KARYA HAMA MESHARY HAMADA”. Majalah Ilmiah Tabuah: Ta`limat, Budaya, Agama Dan Humaniora 26 (1):40-47. https://doi.org/10.37108/tabuah.v26i1.683.