Umairoh, sherly U. . (2022). ANALISIS SEMIOTIKA CHARLES MORRIS DALAM LAGU SAYYIDI AR-RAIS KARYA HAMA MESHARY HAMADA. Majalah Ilmiah Tabuah: Ta`limat, Budaya, Agama Dan Humaniora, 26(1), 40–47. https://doi.org/10.37108/tabuah.v26i1.683