(1)
Umairoh, sherly U. . ANALISIS SEMIOTIKA CHARLES MORRIS DALAM LAGU SAYYIDI AR-RAIS KARYA HAMA MESHARY HAMADA. tabuah 2022, 26, 40-47.