[1]
Umairoh, sherly U. 2022. ANALISIS SEMIOTIKA CHARLES MORRIS DALAM LAGU SAYYIDI AR-RAIS KARYA HAMA MESHARY HAMADA. Majalah Ilmiah Tabuah: Ta`limat, Budaya, Agama dan Humaniora. 26, 1 (May 2022), 40–47. DOI:https://doi.org/10.37108/tabuah.v26i1.683.