Asril. “SYEKH SULAIMAN AL-RASULI: INTEGRASI ADAT DAN AGAMA DI MINANGKABAU”. Khazanah, vol. 11, no. 1, Nov. 2021, doi:10.15548/khazanah.v11i1.525.