Asril (2021) “SYEKH SULAIMAN AL-RASULI: INTEGRASI ADAT DAN AGAMA DI MINANGKABAU”, Khazanah, 11(1). doi: 10.15548/khazanah.v11i1.525.