Asril. 2021. “SYEKH SULAIMAN AL-RASULI: INTEGRASI ADAT DAN AGAMA DI MINANGKABAU”. Khazanah 11 (1). https://doi.org/10.15548/khazanah.v11i1.525.