Asril. (2021). SYEKH SULAIMAN AL-RASULI: INTEGRASI ADAT DAN AGAMA DI MINANGKABAU. Khazanah, 11(1). https://doi.org/10.15548/khazanah.v11i1.525